Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Tarihi ve Kılavuzu Belli Oldu
1-GENEL AÇIKLAMALAR
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan
2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 07 Ocak 2016 tarih ve 212873 sayılı
Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.
Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde başvuruları
alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.
Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 18 Aralık 2016 Pazar Günü Saat: 14.00’da 81
il merkezinde yapılacaktır. Yazılı sınava giren adaylar 26/12/2016–26/01/2017 tarihleri
arasında yazılı sınava girdiği illerde sözlü sınava gireceklerdir.

2. SINAVLARA GİRİŞ ESASLARI
 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğince performans
değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler bir yıl fiilen çalışma şartını yerine
getirmeleri halinde yazılı sınava girecektir. Yazılı sınava katılan adaylar sözlü sınava
alınacaktır.

2.1.1.SINAVLARA GİRİŞ ŞARTLARI
 Yazılı sınava, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan ve sınav tarihinde bir
yıl fiilen çalışma şartını tamamlayan aday öğretmenler sınava girebilecektir. 657 sayılı Kanun
ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili
çalışma süresinden sayılmaz.


3. YAZILI SINAV İŞLEMLERİ
3.1.1. YAZILI SINAV ÜCRETİ

a. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 65 TL'yi (Altmışbeş Türk Lirası KDV dâhil)
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin
“Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu
bankaların internet bankacılığı ile 17 Ekim 2016 – 11 Kasım 2016 tarihleri arasında
yatıracaktır.
b. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri
gider ödemeyecektir.
c. Banka dekontu/ATM işlem fişinde adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve
katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır. Sınav ücreti sadece 3.1.1.a maddesinde
anılan şekilde bankaya yatırılacaktır. Mektup, elden, havale veya EFT yoluyla
sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.
d. Yazılı Sınav Ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler sınava
alınmayacaklardır.
UYARI: Aday, sınav ücretini yatırarak Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri
kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan
adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
3.1.2. YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ
a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavına adaylardan başvuru alınmayacaktır.
b. MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran
adaylara sınava giriş belgesi düzenlenerek www.meb.gov.tr adresinde
yayımlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
c. MEBBİS bilgilerinin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda
sınava girecek adaylar açısından sınava girememesi gibi sonuçlar
doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili
gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Aday bilgilerinin MEBBİS’te hatasız,
eksiksiz ve sınav kılavuzuna uygun olması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili
sorumluluk adayın kendisi ile görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğüne ait
olacaktır.
ç. Sınava girecek adaylardan MEBBİS kayıtlarına göre engelli olanlardan sınav
esnasında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel
durumuna sahip olan adaylar, MEBBİS aday öğretmen modülünde “yazılı
sınavda almak istediği hizmet” seçenekleri arasından uygun olan hizmeti
17/10/2016-11/11 2016 tarihleri arasında seçeceklerdir. Süresi içinde herhangi
bir hizmet talebinde bulunmayan engelli adaylar için ÖDSGM tarafından sınav
hizmeti planlaması yapılamayacaktır. Adayların konuyla ilgili itirazları dikkate
alınmayacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan
aday ve MEBBİS özlük bilgilerini kaydeden personel, raporun geçerliliğinden ise
ilgili kurum sorumlu olacaktır.
d. Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il),
bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav
merkezinde (görev yaptığı ilde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
e. Adayların görev yaptığı ilde sınava girmesi esastır. Ancak mazereti nedeniyle
başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen aday öğretmenler
dilekçelerini ve belgelerini 21.11.2016 tarihine mesai bitimine kadar ÖYGGM
ye ulaştırmaları halinde talebi değerlendirilecektir.
3.2. YAZILI SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
3.2.1. YAZILI SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer
almaktadır;
A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15),
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat 
a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği
g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği
h) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1. Eğitim öğretimin planlanması,
2. Öğrenme ortamları,
3. Sınıf yönetimi,
4. Öğretim yöntem ve teknikleri,
5. Ölçme ve değerlendirme.
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
3.2.2. YAZILI SINAVIN UYGULANMASI
a. Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 18 Aralık 2016 Pazar günü saat 14.00’da
başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar
en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları
gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi ve üzerinde
T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun
kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
c. Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında olmayan adaylar
sınava alınmayacaktır.
ç. Adaylar, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar
hariç sınava; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik
ve/veya mekanik cihazlarlar, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank
sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesnelerle sınav binasına alınmayacaklardır. Bu eşyaları, sınav
sırasında yanında bulunduran adayların sınavı, sınav kurallarını ihlalettiği için
geçersiz sayılacaktır.
d. Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak,
gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli
kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak
kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların
önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
e. Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini
kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını
isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap
kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri
salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. 
f. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30
dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15
dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması
sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.
g. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek
dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın
değiştirilmesini isteyecektir.
ğ. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
h. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.
 ı. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde
işaretlenmeyecektir.
i. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü bulunmaktadır. Aday, A
kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B
kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.
j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi,
yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru
cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından
yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde
değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
m. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir
dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit
edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz
edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı
geçersiz sayılacaktır.
o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler
hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
p. Sınav bitiminden sonra;
Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve
salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa
tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik poşetine
koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini ait
oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak
ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek
ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların
dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse
kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu
adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu
adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir. 
3.2.3. YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b. Okutulan cevap kâğıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate
alınmaz.
c. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
ç. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru şıkları
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması ve bu hususun komisyon kararı ile
belirlenmesi sonucunda, hatalı soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
3.2.4.YAZILI SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Sınava giriş şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik
çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,
c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon
görevlilerince tespit edilmesi,
ç. T.C. kimlik numarası yazılı olan özel kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi
veya pasaport) ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
d. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
e. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük,
hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,
g. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı
gönderilmesi,
ğ. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda
ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,
h. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim
etmemek ve benzeri),
ı. Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi
durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın
sınavı/testi geçersiz sayılır.
3.2.5. YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçları 03 Şubat 2017 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
3.2.6. YAZILI SINAV İTİRAZLARI
a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını,
soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ ye
yapabileceklerdir. 
b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını,
Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye
İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (yirmi
TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim
bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün
içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere
ÖYGGM’ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi
dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.
d. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan
adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
e. Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı
organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil
hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.
4. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
4.1. SÖZLÜ SINAV ESASLARI

a. Yazılı sınava katılan adaylar yazılı sınavın sonucunu beklemeksizin sözlü sınava katılacaktır.
b. Sözlü sınav illerde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.
c. Adaylar sözlü sınava yazılı sınava katıldığı ilde girecektir.
ç. Adaylar bu kılavuzun 4.2. maddesine göre ilgili il milli eğitim müdürlüğünün ilan edeceği
takvimde yer alan tarihlere göre sözlü sınava girecektir.
d. Adaylar sözlü sınav için herhangi bir ücret ödemeyecektir.
4.2. SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ
a. İl milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlüğü internet sitesi ana sayfasında en geç
22 Aralık 2016 tarihinde sözlü sınav takvimi yayımlayacaktır.
b. Sözlü sınav takvimi yayımlanmasının ardından il milli eğitim müdürlüklerince ilgili adaylara
tebliğ edilecektir.
c. Sözlü sınavlar 26 Aralık 2016 tarihinde başlayıp en geç 26 Ocak 2017 tarihinde
tamamlanacaktır.
4.3. SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU
İl millî eğitim müdürlüğü sözlü sınava girecek aday sayısına göre sınav komisyonu
oluşturacaktır. Komisyonun sekretarya hizmetlerini il millî eğitim müdürlüğü yürütecektir.
4.3.1. BAŞKAN VE ÜYE BELİRLENMESİ
a. Komisyon il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının
başkanlığında, bir ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü,
ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü ve ihtiyaç
duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
b. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır.
c. Sözlü sınav komisyonu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu
derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavda görev alamaz.
4.4. SÖZLÜ SINAV KONULARI
Sözlü sınav komisyonu aşağıda yer alan konulardan soru hazırlar veya hazırlatır. Sözlü sınavı
sorularının konuları şunlardan oluşur:
1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü
2) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti
3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri
4.5. SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a. Sözlü sınavının konuları sözlü sınav komisyonu üyelerince bu kılavuzun 4.4. maddesinde
belirtilen sınav konularından dört konu ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilir.
b. Sözlü sınavda adayların değerlendirmesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin ve bu kılavuzun ekinde yer alan Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü
Sınav Değerlendirme Formuna işlenir.
c. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak belirlenir. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.
4.6. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Sınav sonuçları 03 Şubat 2017 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
4.7. SÖZLÜ SINAVA İTİRAZLAR
a. Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü
içinde sözlü sınavı yapan sınav komisyonuna itiraz edebilir.
b. Sözlü sınava itirazlar, en geç beş iş günü içinde sözlü sınav komisyonunca incelenerek
karara bağlanır.
c. İtirazlara ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı
çoğunluk sayılır.
ç. İtiraz sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerince sözlü sınav komisyonunun karar süresi içinde
itiraz sahibi adaya tebliğ edilir. 
5. SINAV SONRASI İŞLEMLER
Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve
sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını
oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce
valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce
“öğretmen” olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde
aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.
6. DİĞER HUSUSLAR
Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemeler
ile ilgili yetkili birim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüdür. Gerektiğinde
yapılabilecek değişiklikler www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.