İşte MEB'in 3 başlı öğretmen ve yönetici atama sistemi

"Proje okulları nedeniyle oluşan çift başlı sistem sorun yaratıyor" haberimizde;

Milli Eğitim Bakanlığında hem öğretmen yer değiştirmesinde hem de yönetici görevlendirmesinde (atanmasında) çift başlı sistem bulunmaktadır.

Proje okullarına yapılan öğretmen ve yönetici atamalarında hizmet puanı kriteri ve duyuru ortadan kaldırılmış; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği baypas edilerek Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile proje okullarına ve çeşitli protokoller ile meslek liselerine ve fen liselerine duyurusuz, puansız öğretmen ve yönetici ataması yapılmaktadır.

Ana yönetmeliklere paralel yönetmelik çıkartılmış, neredeyse ortaöğretimde okulların tamamı proje okulu ilan edilmiş, ilgili yönetici atama ve öğretmen yer değiştirme yönetmelikleri devre dışı bırakılmıştır.

Şimdi fark etiğimiz protokollere göre ise aslında 3 başlı sistem çalışıyor

1-NORMAL SİSTEM;

Öğretmen atama;

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Bu öğretmen atama sisteminde duyuru ve hizmet puanını kriter olarak kullanılmaktadır. Fakat son dönemde hizmet puanını yükseltmeye yönelik çeşitli kriterlerle bu sistemde sulandırılmaya çalışılmış fakat Danıştay'ca yönetmelikte yapılan değişikliklerin yürütmesi durdurulmuştur.

Yönetici atama;

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği. Bu yönetici atama sisteminde her ne kadar duyuru ve yazılı sınav yapılsa da mülakat ve atanma puanını yükseltmek için tercihen verilen ödüllerle kariyer ve liyakatten uzaklaşmıştır.

2-PROJE SİSTEMİ;

Öğretmen ve yönetici atama;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile proje okullarına duyurusuz, puansız öğretmen ve yönetici ataması yapılmaktadır.

3-PROTOKOL SİSTEMİ;

Öğretmen ve yönetici atama;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROTOKOLÜ

a) Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Fen Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kuruluşu ve Yönetilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü ile Tübitak Fen Lisesine duyurusuz, puansız öğretmen ve yönetici ataması yapılmaktadır.

Bu Protokolde öğretmen atama ve yer değiştirme yönetici atama ve yer değiştirme belirlenme ve teklif süreci tamamen protokolce kurulan ve özel sektör temsilcilerinde üyesi olduğu Protokol Danışma Kurulu PDK ve Protokol Yürütme Kurulu PYK'ya devredilmiştir.

İşte protokoldeki o maddeler;

Tarafların Yükümlülükleri

Madde 7-Tarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

7-1. MTEGM'nin Yükümlülükleri

7-1.4. Protokol Yürütme Kurulu'nun teklifi ile okullarda görevlendirilmesi istenilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirmelerini Protokol Danışma Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda gerçekleştirmek,

7-2. İL MEM'in Yükümlülükleri

7-2.3. Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin okullara atanması, görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri PYK teklifi, PDK'nin uygun görüşü doğrultusunda uygulamak,

Protokolün Yönetim ve İşleyişi

Madde 9- Bu Protokol, Protokol Yürütme Kurulu (PYK) ve Protokol Danışma Kurulu (PDK) ile yürütülür, PDK'nin kararı esas alınır.

PYK'nin görevleri şunlardır:

9-1.1. Okula atanması ve görevlendirilmesi önerilen, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin değerlendirmelerini yaparak Protokol Danışma Kurulu'na (PDK) teklif etmek,

PDK'nin görevleri şunlardır:

9-2.3. Okulda görev alacak müdür, müdür yardımcısı, atölye ve laboratuvar ile genel bilgi öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve diğer personelin atamaları/görevlendirilmeleri ve yer değiştirmeleri hakkında ilgili mevzuatına uygun kararlar alıp gereği için ilgili birime bildirmek,

Öğretmenlerin Atanması ve Yöneticilerin Görevlendirilmesi

Madde 10- Okullara öğretmen ataması ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte PYK'nin görüşü ve PDK'nin kararına göre MEB tarafından yapılır.

10-1.Öğretmenlerin atanmasında öncelikle il içinde, yeterli aday bulunmaması halinde ise Türkiye genelinde duyuruya çıkılır. Duyuruya başvuru yapan öğretmenler arasından uygun görülenler PYK tarafından belirlenerek PDK'ye bildirilir. PDK'nin atanması için karar verdiği öğretmen isim ve bilgileri MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Atamalar ilgili birim tarafından gerçekleştirilir. Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri ile Beceri Tasarım Atölyelerinde öğretmenlerin görevlendirilmesi ile ilgili işlemler PYK'nin görüşü alınarak ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre yürütülür.

10-2. Okul müdürü okulda eğitimi ve öğretimi yapılan alanlardan olmak üzere, atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından seçilir. Adaylar öncelikle il içerisinden, il içerisinde aday bulunamaması halinde il dışından PYK tarafından önerilir. İlgili mevzuat hükümlerine göre PDK'nin kararı ile inhası MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilerek okul müdürünün görevlendirilmesi yapılır.

10-3. Müdür yardımcılarından en az 2'si (iki) okulda eğitim ve öğretimi yapılan alanların atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından seçilir. Diğer müdür yardımcıları, atölye ve laboratuvar öğretmenleri veya genel bilgi öğretmenleri arasından PYK'nin teklifi Valiliğin görüşü ile birlikte PDK'ye bildirilir. PDK tarafından uygun görülen adayların görevlendirilmesi için MEB Personel Genel Müdürlüğüne PDK kararı ile birlikte teklifte bulunulur. Görevlendirme işlemi ilgili birim tarafından gerçekleştirilir.

10-4.Okulda müdür, müdür yardımcısı, atölye ve laboratuvar öğretmeni ile genel bilgi öğretmeni olarak görev yaparak azami çalışma süresini tamamlayanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanların görev süreleri PYK'nin görüşü ve PDK'nin kararı ile her yıl 1 (bir) yıllığına uzatılabilir. Süre uzatımındaki üst sınır yürürlükte olan mevzuata göre belirlenir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

b) Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile Protokol okul ilan edilen 81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine duyurusuz, puansız öğretmen ve yönetici ataması yapılmaktadır.

Bu Protokolde öğretmen atama ve yer değiştirme yönetici atama ve yer değiştirme belirlenme ve teklif süreci tamamen protokolce kurulan ve özel sektör temsilcilerinde üyesi olduğu Protokol Danışma Kurulu PDK ve Protokol Yürütme Kurulu PYK'ya devredilmiştir.

İşte protokoldeki o maddeler;

Tarafların yükümlülükleri

MADDE 8 - (1)Tarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

8.1. OGM'nin yükümlülükleri şunlardır;

8.1.1. PDK'nin önerisi doğrultusunda okulda görevlendirilecek okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının tabi olduğu yürürlükteki mevzuata göre atama ve görevlendirmelerini sağlamak,

Protokolün yönetim ve işleyişi

MADDE 10 - (1) Bu Protokolün yürütülmesinde PDK kararları esas alınır.

10.1.1. PDK'nin görevleri şu şekildedir;

10.1.2.1. Okula atanacak/görevlendirilecek öğretmenlerde aranan nitelikleri belirlemek, okul yöneticileri ve öğretmenlerin atamaları/görevlendirilmeleri ile yer değiştirmelerine ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre aldığı kararları ilgili birimlere bildirmek,

10.1. PYK'nin oluşumu ve görevleri

10.2.1. Okula atanacak/görevlendirilecek okul yöneticileri, öğretmenler ve TÜBİTAK Uzmanı/Eğitmenlerin belirlenmesine yönelik PDK'ye görüş sunmak,

Öğretmenlerin atanması

MADDE 12 - (1) Okula öğretmen ataması ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre PYK'nin önerisi ve PDK'nin kararma göre MEB tarafından yapılır. Atanacak öğretmenlerde aranan nitelikler PDK tarafından belirlenir.

(2)ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğretmenler arasında yapılan değerlendirmenin sonucu PYK tarafından PDK'ye bildirilir. PDK'nin uygun gördüğü öğretmen bilgileri OGM tarafından atamaları yapılmak üzere MEB Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Atamalar ilgili birim tarafından Bakan Onayına sunularak gerçekleştirilir.

(3)Öğretmen kadrolarına atama yapılıncaya kadar PDK'nin önerisiyle Valilikçe geçici görevlendirme yapılabilir.

Yöneticilerin görevlendirilmesi

MADDE 13 - (1) Okul yöneticilerinde en az yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranır.

(2)Okul yöneticileri, öncelikle il içinden, il içinde uygun aday bulunamaması ya da ilin teklifinin PDK tarafından uygun bulunmaması halinde il dışından ilgili mevzuat hükümlerine göre PYK'nin teklifi, Valiliğin görüşü ile birlikte PDK'ye bildirilir. PDK tarafından uygun görülen adayların görevlendirilmesi için OGM tarafından MEB Personel Genel Müdürlüğüne PDK kararı ile birlikte teklifte bulunulur. Görevlendirmeler ilgili birim tarafından Bakan Onayına sunularak gerçekleştirilir.

(3)Yönetici kadrolarına görevlendirme yapılıncaya kadar PDK'nin önerisiyle Valilikçe geçici görevlendirme yapılabilir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ve yöneticilerle ilgili yer değiştirmeler 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Bu iki protokolle öğretmen atama ve yer değiştirme, yönetici atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinin de 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Atama" başlıklı 37. maddesi 9. fıkrasındaki hükümlere dayanılarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

İşte o fıkra;

"(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullar-da okul müdürlüğü görevi verilebilir."

Fakat yukarıda yer verdiğimiz protokollerde öğretmen atama ve yer değiştirme yönetici atama ve yer değiştirme belirlenme ve teklif süreci tamamen protokolce kurulan ve özel sektör temsilcilerinde üyesi olduğu kurullara devredilmiştir.

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetici atama ve yer değiştirme belirlenme ve teklif süreçlerinin özel sektörle imzalan bir protokolle oluşturulan ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kurullara devredilmesi uygulamasını normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya sokamadığı gibi bir protokolle hiç sokamaz.

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan genelgelerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur. Bunun yanında bu işlevleri bir protokole ortadan kaldıramaz

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasalar ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan genelgelerin-yazıların üst normunda bulunmayan öğretmen atama ve yer değiştirme, yönetici atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerinin özel sektörle imzalan bir protokolle oluşturulan ve özel sektör temsilcilerinden oluşan kurullara devredilmesi uygulamasını, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini baypas yaparak protokolle uygulanır hale getiremez.

Ahmet KANDEMİR/memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.