ÖĞRETMENLERİN 2021 İL DIŞI ATAMA TARİHLERİ, ŞARTLARI VE 3 YIL ŞARTI ARANMADAN ATAMA YAPABİLECEĞİNİZ 23 İL AÇIKLANDI!

ÖĞRETMENLERİN 2021 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU


Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı iller arası
isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde
yapılacaktır.


A. Başvuru Şartları
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış
olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,
 şartları aranacaktır


B. Başvuru
1. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan
Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak
kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini
başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya
da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî
eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt
işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine
yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme
başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en
çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere,
tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40
eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan
41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet
puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.
5. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları,
öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecektir. Buna
göre;
5.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü
tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan veya zorunlu çalışma
yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerin
tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları,
5.2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma
yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihinden
sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet
alanlarında bulunan eğitim kurumları,
personel.meb.gov.tr Sayfa 2
5.3. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden; sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü
ertelenmiş olanlara, görev yaptıkları il ve diğer illerdeki dördüncü, beşinci ve altıncı
hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları,
açılacaktır.
6. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak
görevli olup 30 Eylül 2021 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna
döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma
süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç
1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları
iptal edilecektir.
7. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi
veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer
şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer
değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine
başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
8. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar,
müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri
ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan
fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
9. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ,
“Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik
ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
10. İller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe
dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim
kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru
Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan
öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
11. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından
onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
12. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme
başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
13. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.


C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
1. Sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu
ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler,
2. Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan
yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev
yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm
kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla
istekleri doğrultusunda ya da resen iller arası görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin 
personel.meb.gov.tr Sayfa 3
bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri,
birlikte değerlendirilecektir.


Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
1. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenler, istemeleri halinde il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü
öngörülen hizmet alanlarına,
2. Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan
öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro
bulunmayanlar istemeleri halinde,
3. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken görev yaptıkları eğitim
kurumları Ocak 2021 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü,
beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim
kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına,
4. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam
etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
5. Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere
atanan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan veya
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tamamlayacak olanlar istemeleri halinde birinci, ikinci ve
üçüncü hizmet alanlarına,
üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.


D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular
1. Duyuruya ekli Ek- 1 23 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31
Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler,
istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille
sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin
dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu
ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama
işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için
değerlendirmeye alınacaktır.
Not 1
: Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan
öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken
öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi
halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları”
başlıklı bölümünün 3’üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir
yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.
Not 2
: Bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin
Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin
Aranmayacağı Haller” bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına
uğramamaları için bu bölüm (D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular)
kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir. 
personel.meb.gov.tr Sayfa 4
E. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde,
Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler
1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan
öğretmenleri, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve
istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını
da tercih edebileceklerdir.
2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile
bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2021 tarihinde üç yıllık
çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim
kurumlarını tercih edebileceklerdir.


F. Dikkat Edilecek Hususlar
1. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin
hesabında dikkate alınmayacaktır.
2. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama
işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması
durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2021 Yaz Tatili Kadrolu
Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle
Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini
erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak
diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi
gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı
olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri
nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına
bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama
iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
3. Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il’e değiştirilen
öğretmenlerin, bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet süreleri
birlikte değerlendirilecektir. Ancak, soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni
görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer
değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
4. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan
atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e;
aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi
mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir.
5. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında
atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği
mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı
ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
6. İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum
ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının
yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları
il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaklardır.
7. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular;
gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu 
personel.meb.gov.tr Sayfa 5
imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara
dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.
8. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
9. Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve
reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli,
yetkili ve sorumludur.
10. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen
sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu
yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi
yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir.
11. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan
sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde
eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün
içinde ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan
başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.
12. 2021 il içi isteğe bağlı yer değişikliği döneminde atama işlemi gerçekleşen öğretmenler bu
duyuru kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
13. İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.
Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen
mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla
iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev
yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro
fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu
durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
14. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.


G. Atamalar
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü
olan 2 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate
alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde
sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana
öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla
belirlenecektir.
3. Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda
yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri
sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet
puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;
öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik
verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla
belirlenecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.