ÖĞRETMENLERİN 2021 İL İÇİ ATAMA TARİHLERİ, ŞARTLARI VE Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller AÇIKLANDI!

2021 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU


Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe
bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.


A. Başvuru Şartları
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli
öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna
atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini
tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.
B. Başvuru
1. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak
kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini
başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da
eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi
yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine
yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme
başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih
edebileceklerdir.
5. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık
2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde
zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde
bulunabileceklerdir.
6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya
aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları
da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği
gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların
atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
personel.meb.gov.tr Sayfa 2
7. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi
Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim
kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
8. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de
süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu
onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra
imzalattırılacaktır.
9. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından
onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
10. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme
başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
11. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,
görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak;
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim
kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde
bulunabileceklerdir.
12. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar,
müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile
güzel sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.


C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak
geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında
ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı
gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro
fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri
doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim
kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni
alanlarında geçen hizmet süreleri,
birlikte değerlendirilecektir. 
personel.meb.gov.tr Sayfa 3


Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim
kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarına,
2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla
tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler,
istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık
2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il
içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler
zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,
5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek
istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,
istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
 üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
D. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde,
Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler
1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan
öğretmenleri 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve
istemeleri halinde aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da
tercih edebileceklerdir.
2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim
ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2021 tarihinde üç yıllık çalışma
süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih
edebileceklerdir.
Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen
yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen
kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu
durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı
bölümünün 3’üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık
çalışma süresi aranmayacaktır.
personel.meb.gov.tr Sayfa 4


E. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken
Hususlar
1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye
mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan,
il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller
arası yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
F. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
1. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla
eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
2. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında
daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak
bu durumdaki öğretmenler, üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha
önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev
yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
3. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme
işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra
yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev
yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki
görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında
alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.
4. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.


G. Atamalar
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14
Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate
alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki
hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin
devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.