Öğretmen adayının 'KPSS'de optik okuyucu doğru cevaplarımı algılamadı' davasıyla ilgili karar verildi!

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren davacı tarafından, doğru olarak işaretlediği cevap şıklarının sistem üzerinde yanlış cevap şıkları ile değiştirilmiş olduğu iddiasıyla dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir.

Davacının cevap kağıtlarında, kitapçığında herhangi bir silinti veya kazıntı bulunmadığı,
Cevap kağıtlarına işaretlediği cevapların optik okuyucuda optik verilerle değerlendirildiği,
Davacının işaretlediği cevaplar ile değerlendirmeye esas alınan temel soru kitapçığındaki doğru cevapların karşılaştırılmasında herhangi bir değerlendirme hatasının yapılmadığı,
Davacının verdiği cevaplar ile optik okuyucu tarafından tespit edilen cevapların birbirleriyle örtüştüğü,
Doğru, yanlış ve boş cevap sayılarında da herhangi bir hatanın bulunmadığı,
Sınav sonucuna esas alınan doğru ve yanlış cevap sayısında hata bulunmaması,
Cevap kağıtlarında ve kitapçığında herhangi bir silinti veya kazıntının bulunmaması,
Optik okuyucunun hatalı değerlendirmesi de söz konusu olamayacağından,
Dava reddedilmiştir.

Danıştay bu kararı, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle, esasa girmeksizin onamıştır.

TC DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/2789
Karar No: 2021/1430

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
KARŞI TARAF (DAVALI) : . Merkez Başkanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.
İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
DAVA KONUSU İSTEM:

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren davacı tarafından, doğru olarak işaretlediği cevap şıklarının sistem üzerinde yanlış cevap şıkları ile değiştirilmiş olduğu iddiasıyla sınav sonuçlarının iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İdare Mahkemesince; davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildiği, davacıya ait soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının incelenmesinden, davacının cevap kağıtlarında, kitapçığında herhangi bir silinti veya kazıntı bulunmadığı, cevap kağıtlarına işaretlediği cevapların optik okuyucuda optik verilerle değerlendirildiği, davacının işaretlediği cevaplar ile değerlendirmeye esas alınan temel soru kitapçığındaki doğru cevapların karşılaştırılmasında herhangi bir değerlendirme hatasının yapılmadığı ve davacının verdiği cevaplar ile optik okuyucu tarafından tespit edilen cevapların birbirleriyle örtüştüğü, doğru, yanlış ve boş cevap sayılarında da herhangi bir hatanın bulunmadığının görüldüğü, bu durumda, sınav sonucuna esas alınan doğru ve yanlış cevap sayısında hata bulunmaması, cevap kağıtlarında ve kitapçığında herhangi bir silinti veya kazıntının bulunmaması da göz önüne alınarak, optik okuyucunun hatalı değerlendirmesi de söz konusu olamayacağından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, birçok soruda doğru cevap şıklarının bilişim ortamında yanlış cevap şıklarıyla değiştirilmiş olduğu, maddi hata olduğu için bilirkişi tarafından tekrar inceleme yapılması gerektiği ileri sürülerek, kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, temyiz talebinin reddi ile davanın reddine ilişkin kararın onanmasına karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının gerekçe değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren davacı tarafından, doğru olarak işaretlediği cevapların sistemde yanlış cevap şıkları ile değiştirilmiş olduğundan bahisle sınav sonuçlarının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinin 1. fıkrasında; dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu düzenlenmiştir.

6552 sayılı Kanun'un 96. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 20/B maddesi eklenmiş olup, anılan maddede; "Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde:

a) Dava açma süresi on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz..." hükmüne yer verilmiştir.

2577 sayılı Kanun'un 11. maddesinin 1. fıkrasında; "İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 15. maddesinin (1/b) bendinde ise, süresinde açılmayan davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 2. maddesinin (e) bendinde; "Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini ifade eder." hükmü, anılan Kanunun "Temel İlkeler" başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrasında; "Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." hükmü yer almaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Kılavuzu'nun 'Sınav Sonuçlarının Duyurulması' başlıklı 3.11. maddesinde; "Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir...'' kuralına, 'ÖSYM ile Yazışmalar' başlıklı 4.3. maddesinde ise; ''Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılarak yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz...'' kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, öğretmen atamasına esas olan Kamu Personel Seçme Sınavı için başvuru yaparak, 06.09.2020 tarihinde öğleden önce Genel Kültür Testi ve Genel Yetenek Testi, öğleden sonra Eğitim Bilimleri Testi, 20.09.2020 tarihinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi şeklinde gerçekleştirilen yazılı yarışma sınavlarına katıldığı, sınav sonuçlarının 22.10.2020 tarihinde ÖSYM sonuç açıklama sisteminden açıklandığı, adayların sorulara verdikleri cevaplar ile soruların doğru cevaplarının da adayların incelemesine açılmış olduğu, davacının, sorulara verdiği doğru cevap şıklarının sistem üzerinde yanlış cevap şıklarıyla değiştirildiği iddiasıyla 26.10.2020 tarihinde davalı idareye başvuru yaparak, sistemden gerekli kontrollerin ve değişikliklerin yapılmasını talep ettiği, davalı idarenin bila tarihli yazısıyla, değerlendirme işleminde herhangi bir hata olmadığının davacıya bildirilmesi üzerine 23.11.2020 tarihinde mahkeme kaydına giren dava dilekçesi ile bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin davacı tarafından sonuçların açıklandığı 22.10.2020 tarihinde öğrenildiği, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca bu tarihten itibaren on günlük süre içerisinde, en son 02.11.2020 tarihine kadar dava açılması gerekirken, 23.11.2020 tarihinde açılan davanın, süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır.

Her ne kadar İdare Mahkemesince, 2020 KPSS Lisans Kılavuzu'nun 4.3. maddesinde, yargılama usulü açısından özellik gösteren sınav sonucunun iptalini isteme yolu ve süresini açıkça gösteren bir bilgiye yer verilmediği gerekçesiyle, on günlük özel dava açma süresinin uygulanamayacağı, genel dava açma süresinin uygulanması gerektiği, genel dava açma süresi içerisinde açılan davanın süresinde olduğu sonucuna varılmış ise de, anılan Kılavuzun 3.11. maddesinde; "İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir." 4.3. maddesinde ise; "Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz." kuralları yer almakta olup, dava açma süresinin on gün olduğu adaylara duyurulmuş olduğundan, İdare Mahkemesinin davanın süresinde olduğuna ilişkin gerekçesi yerinde görülmemiştir.

Bu durumda, İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 17/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak: memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.