Bu Belgeyi Alan Öğretmenlere 4.473 TL Verilecek!

1- Ocak’tan itibaren memura verilecek ödül tutarı ne kadar olacak?

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,23545469 * % 200 = 4.473,63 TL’dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Ödül Alacak Memur Ne zaman Seçilir?

Üstün Başarı Belgesi alan Memur İl ve İlçe Komisyonları tarafından değerlendirme formuna göre değerlendirilip yılın Temmuz ayında Ödül alacak kişiler belirlenip yetkili amirin onayına sunulur.

Memurlara Verilen Belge ve Ödül

d) Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi,

e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,

f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek

gösterge dâhil) %200’üne kadar yapılabilecek ödemeyi,

g) Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi,

ifade eder.

İkinci Bölüm :Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verecek Makamlar

Başarı Belgesi verilebilecek personel

Madde 5

(1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının

önemli ölçüde azaltılmasında,

c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan

hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verilecek personel

  • Madde 6

(1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir. Ödül verilebilecek personel

  • Madde 7

(1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.

Başarı Belgesi verecek makamlar

  • Madde 8

(1) Başarı Belgesi, bakanlık personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verecek makamlar

  • Madde 9
(1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il 

sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.

Ödül verecek makamlar

  • Madde 10

(1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir.

== Üçüncü Bölüm : Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi ==

Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar

  • Madde 11

(1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

  • a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam

tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

  • b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl

içerisinde kınama ve tevbih cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak. Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi

  • Madde 12

(1) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.3/6

(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.

Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi

  • Madde 13

(1) Bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış oldukları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

MADDE 1- (1) Mart 2013/2666 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen, “15 Temmuz tarihi itibariyle hizmet süresi” ibaresi, “31 Temmuz tarihi itibariyle kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmet süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Aynı yönergenin 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi, “Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.” şeklinde ve (ç) bendi, “Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 31’ine kadar il değerlendirme komisyonuna göndermek.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Aynı yönergenin 18 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi, “İlçe millî eğitim müdürleri ile Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde görevli personeli ve büyükşehir olan illerde il millî eğitim müdürlüğü personelini, ilgili bölümü disiplin amiri tarafından doldurulan Ek-4 formuna göre değerlendirmeye tabi tutmak.”, (c) bendi, “Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.” şeklinde ve (ç) bendi, “İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) Aynı yönergenin ekinde yer alan Ek-4, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU

A) Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Kadro Ünvanı ve Görevi

Görev Yeri ve kurumu

Kazanılmış Hak Aylıkta Değerlendirilen Hizmet Süresi

Üstün Başarı Belgesinin Tarih ve Sayısı

B) Genel Nitelikler

Takdir Edilen Puan

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

İl Değ. Komis.

Merkez Değ. Komis.

Ortalama

Çevresi ile ilişkileri

5

x

x

Görevin gerektirdiği sır saklama ve gizliliğe riayeti

5

x

x

Görevinde tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlılığı

5

x

x

Görevini benimseme ve sorumluluk alma özelliği

5

x

x

Genel kültür bilgisi

5

Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti

5

Bireysel iş görme kabiliyeti ve teşebbüs fikri

5

Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması

5

C) Mesleki Yeterlilik

Mesleki bilgisi ve uygulamaya yansıtması

5

x

x

Görevini yapmadaki başarısı

5

x

x

Göreve başlamadan önce hazırlık yapma becerisi

5

x

x

Görevinin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirmesi

5

x

x

Kullandığı eşyanın bakım, koruma, tertip ve düzenini sağlama

5

x

x

İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı

5

Mevzuat Bilgisi, bağlılığı ve uygulaması

5

Mesleki, sosyal ve kültürel faliyet durumu

5

Görevi sırasında ortaya çıkan problemleri pratik ve akılcı bir şekilde çözümlemedeki başarısı

5

Uzun süreli çalışmalarda fikri ve bedeni dayanıklılığı

5

Ç) Mesleği ile İlgili Faaliyetleri, Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar*

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki

inceleme,araştırma ve makaleler İçin

6

Yazmış olduğu (ISBN almış) kitapları için

8

Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda;

a. Birinci olanlara

8

b. İkinci olanlara

6

c. üçüncü olanlara

4

d. Mansiyon alanlara

2

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.