Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi

Öğrencisi ile aşırı şekilde yakınlaşan, rahatsız edici tutumda bulunan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi.

İdare Mahkemesi, öğrencisine karşı fiziksel olarak aşırı şekilde yakınlaştığı, rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunan öğretmen hakkında aylıktan kesme cezası verdi.

Duruma itiraz eden öğretrmen konuyu temyiz için Danıştay'a taşıdı. Öğretmen, verilen cezanın usule aykırı olduğunu, disiplin soruşturmasının soruşturmaya başlama zamanaşımına uğradığını, soruşturmayı yapan ilköğretim müfettişlerinin soruşturma yapma yetkisine sahip olmadığını ileri sürdü.

Danıştay, Öğretmene verilecek cezanın Anadolu Lisesindeki disiplin amiri tarafından tesis edilmesi gerektiğini belirterek, Temyiz bşavurusunu kabul etti.

Kararı bozan Danıştay, dosyayı ilgili mahkemeye yeniden görüşülmesi için gönderdi.

İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/496 E. , 2020/2933 K.

"İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/496

Karar No : 2020/2933

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Kaymakamlığı

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesince verilen . tarihli ve E:., K:. sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 16/11/2017 tarih ve E:2014/9092, K:2017/5741 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Dava, . İli, . İlçesi, . Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 06.09.2013 tarihli ve 2122 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince; soruşturma raporu ve dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler ile çok sayıdaki öğrenci ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, davacının kız öğrencilere karşı fiziksel olarak aşırı şekilde yakınlaştığı, rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunduğu kanaatine varıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, temyiz aşamasında ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmediği, davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasının verildiği tarihte . Anadolu Lisesinde çalıştığı, bu sebeple disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amirinin ceza tesis etmesi gerekirken disiplin cezasının dayanağı olan fiilin işlendiği tarihteki disiplin amiri tarafından ceza verilmesinin usule aykırı olduğu, disiplin soruşturmasının soruşturmaya başlama zamanaşımına uğradığı, soruşturmayı yapan ilköğretim müfettişlerinin soruşturma yapma yetkisine sahip olmadığı ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 16/11/2017 tarih ve E:2014/9092, K:2017/5741 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dava dosyasının incelenmesinden; . İli, . İlçesi, . Anadolu Lisesi 10/B ve 10/D sınıfı kız öğrencilerinin, davacının kız öğrencilerin ayağına basmak suretiyle fiziksel olarak aşırı şekilde yaklaştığı, elini sürekli omuzlarına attığı, bakışlarıyla rahatsız ettiği şeklinde tutum ve davranışlarından rahatsız olduklarını okulun rehberlik servisine bildirmeleri ve BİMER' e şikayetlerde bulunmaları üzerine söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, muhakkiklerce düzenlenen 17/07/2013 tarih ve 07/15 sayılı soruşturma raporunda; söz konusu iddiaların sübut bulduğundan bahisle disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(ı) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesinde,'' Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir... Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.'' hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulu, disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olup, uyuşmazlık konusu olayda dava konusu işleme dayanak olan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde aksi yönde bir hüküm bulunmadığından, aylıktan kesme cezasının verildiği tarihte davacının görev yaptığı . Anadolu Lisesindeki disiplin amiri tarafından tesis edilmesi gerekirken, disiplin cezasına dayanak fiilin işlendiği tarihte görevli bulunduğu . Anadolu Lisesindeki disiplin amiri tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, İdare Mahkemesi tarafından bozma kararı üzerine yeniden bir karar verileceğinden, bu aşamada vekalet ücreti yönünden bir değerlendirme yapılmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, ... İdare Mahkemesince verilen . tarihli ve E:., K:. sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 23/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.